Dạy Đồ Chơi Cách Cư Xử

“Không biết cách cư xử đến vậy hả… Phải dạy dỗ lại mới được.” Những vật nuôi con người chính là trò tiêu khiển của các vị thần. Trong đó, Thần Uranus nổi tiếng là yêu chiều thú tiêu khiển của mình. Vì thế mà con người đó đã sống rất ngạo mạn. Nhưng rồi con người gặp Erebos, vị thần sẽ thay thần Uranus chăm sóc cậu trong thời gian Uranus vắng mặt….

“Không biết cách cư xử đến vậy hả… Phải dạy dỗ lại mới được.” Những vật nuôi con người chính là trò tiêu khiển của các vị thần. Trong đó, Thần Uranus nổi tiếng là yêu chiều thú tiêu khiển của mình. Vì thế mà con người đó đã sống rất ngạo mạn. Nhưng rồi con người gặp Erebos, vị thần sẽ thay thần Uranus chăm sóc cậu trong thời gian Uranus vắng mặt….